A+ A-

아자부주방 모구리

이 집도 자주와서 대충 넘어가겠습니다.

 

니고리자케

azabu moguri

 

 

소세지

azabu moguri

 

 

삼겹살?

azabu moguri

 

 

베이컨

azabu moguri

 

 

잘 구운후 머스타드와 계란을 얹어서

azabu moguri

 

 

멘치카츠

azabu moguri

 

 

샤톤브리앙

azabu moguri

 

 

스이모노

azabu moguri

 

 

호르몬

azabu moguri

 

 

셔벳

azabu moguri

완성도가 높은 코스입니다.

Read Next: 마포의 곰탕집

Join the Discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *